next prev

FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS

Z początkiem kwietnia 2013 roku rozpoczęliśmy projekt Fundusz Pożyczkowy EFS (działanie 6.2 PO KL), w ramach którego oferowane będą niskooprocentowane pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na Dolnym Śląsku.

Pożyczki udzielane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 .

DZIAŁANIE 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

Uczestnikiem projektu mogą być osoby fizyczne (z wyjątkiem rolników i ich domowników):

1) mieszkające na terenie województwa dolnośląskiego;
2) w dniu rekrutacji do projektu nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej, oraz w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

PRIORYTETOWO TRAKTOWANI BĘDĄ:
- Studenci;
- Doktoranci;
- Pracownicy naukowi.

Maksymalna wysokość pożyczki - 50 000 zł
Maksymalny okres spłaty - 60 miesięcy
Karencja – w spłacie kapitału do 12 miesięcy
Oprocentowanie preferencyjne - od 0,50 % - do 2,00 % w skali roku

Pożyczka może być przeznaczona na:
• zakup, budowę i modernizację obiektów produkcyjnych/usługowych;
• zakup środków trwałych, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem planowanego przedsięwzięcia;
• zakup sprzętu, wyposażenia w maszyny, urządzenia aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
• inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym zakup środków obrotowych.

Dodatkowo uczestnicy projektu mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum 4 Agencji Rozwoju Regionalnego, m.in. przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.

Szczegółowych bezpłatnych informacji na temat projektu udziela:

ARR "AGROREG" S.A
ul. Kłodzka 27
57-402 Nowa Ruda
Tel. 74 872 70 43Uwaga!

Dnia 13 maja 2013 uległ zmianie regulamin, w związku, z czym osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mogą również wziąć udział w projekcie!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie
„Funduszu Pożyczkowego EFS”


Dokumenty do pobrania


I Rekrutacja:


II Wniosek o pożyczkę:
 


III Umowa o pożyczkę: 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-02-041/12-00 zawartej
z Dolnośląskimi Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu

w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

« powrót

Oferta

 • Noworudzki Park Przemysłowy (NPP)

  Misją Noworudzkiego Parku Przemysłowego
  jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
  oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych.  Oferta
  Wałbrzyskiej Specjalnej
  Strefy Ekonomicznej
  „Invest-Park”
  Podstrefa:
  Nowa Ruda - Słupiec

 • Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oferuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa i Budżetu Środków Województwa Dolnośląskiego
  w ramach prowadzonej
  Dolnośląskiej Platformy Usługi Finansowej
  www.dolny-slask.pl

   

  Pożyczka przez Internet

   

 • TECHNOINKUBATOR NOWA RUDA

  - wsparcie dla transferu technologii, innowacji,
  konferencje, seminaria,
  usługa innowacyjna, informacyjna,
  preferencyjne pożyczki, wynajem powierzchni.